MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” 

 

Сдружение „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.361 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

Основна цел на мярката е: Насърчаване на предприемаческата инициатива за предлагане на нови продукти, услуги и заетост, чрез за разнообразяване към неземеделските дейности на земеделските стопанства и микропредприятия.

Изпълнението на дейности по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ имат за: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за постигане на интелигентен растеж и развитие на местното производство и услуги.

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”- Мярка 6.4  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 • Допустими кандидати по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. Допустими са само кандидати със седалище на територията на МИГ.

Кандидатът следва да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години /10 години при строително-монтажни работи/.

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба 22/2015 г.: кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес (за физическите лица), или седалище и адрес на управление (за еднолични търговци и юридическите лица), на територията на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”  и осъществява дейностите по проекта на същата територия.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

 • Дейности, допустими за финансиране:

По   Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” , финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. се подпомагат инвестиции в неземеделски дейности изпълнявани на  територията на МИГ  за:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за подпомагане по линия на публичните фондове, като хазарт, производство на забранени, вредни продукти и др.

Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

 • Допустими разходи:

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните разходи:

 1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.

 1. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Разходите по т. 3 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

По смисъла на чл.20, ал.1, т.1 от Наредба №22, посочените разходи са инвестиционни.

Съгласно Указания за прием на проекти подавани по стратегиите за ВОМР (утвърдени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018г., на Министъра на земеделието, храните и горите), от общите разходи по т.3, разходите, свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи

Финансова помощ не се изплаща за разходи за изграждане и обновяване на места за настаняване, когато в резултат от дейностите по проекта:

 1. за обекта не е създадена и не функционира интернет страница, която предоставя възможност за онлайн резервации;
 2. интернет страницата не съдържа актуална информация за помещенията и удобствата в тях, включително снимков материал;
 3. не е посочена цена за настаняване за съответен период;
 4. не е налична връзка на интернет страницата по т. 1 в интернет страницата на МИГ и на специализиран туристически сайт.
 • Период на прием и място  за подаване на проектни предложения:

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Първи краен срок:  17:00 часа на 15.09.2020 година.

Втори краен срок:  17:00 часа на 22.02.2021 година.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 600 000 лева.

 1. Първи прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”: 600 000.00 лева;
 2. Втори прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”: остатъчния финансов ресурс след проведения първи прием (одобреният финансов ресурс по мярката съгласно СВОМР, намален с договореният финансов ресурс по първи прием, който включва стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения и стойността по одобрените от „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ” проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ).
 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000,00 лева .

Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 70 000,00 лева.

Минимален размер на субсидията за един проект –  7 500,00  лева.

Максимален размер на субсидията за един проект – 52 500,00 лева.

 • Интензитет на финансовата помощ:

Интензитетът на финансовата помощ: Финансовата помощ не може да надвишава 75%  от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

 

Важно!!! Интензитетът на подпомагане на дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

 

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Кандидатите трябва да имат предвид, че финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи,  както и че инвестицията в частта й, която надвишава размера на одобреното авансово плащане по проекта, извършват със собствени или заемни средства. Цялата сума за инвестицията, при евентуално  приспадане на непризнатите разходи, ще бъдат възстановени на бенефициента като финансова помощ, след отчитане на проекта и подаване на заявката за окончателно плащане!

 • Критерии за подбор на проектните предложения и  тяхната тежест:

 

Критерии Тежест

(точки)

1. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти. 10 т.
2. Проектът е свързан със следните инвестиции/услуги: 15 т.
2.1. Инвестиции в иновации за територията на МИГ – 5 т.  
2.2. Инвестиции в предоставяне на услуги за населението – 5 т.  
2.3. Инвестиции в производствена дейност в микропредприятие – 5 т.  
3. Проектът е свързан с подобряването на здравни, социални и ветеринарните услуги на територията на МИГ 10 т.
4 Проектът осигурява мин. 2 нови работни места 20 т.
5. Проектът е представен от собственик (ЕТ) и/или управляващ/ представляващ ООД с минимум 25 % дялово участие на възраст до 40 години включително 10 т.
6. Проектът предвижда мерки,  свързани с опазването на околната среда и иновациите: 10 т.
7. Оценка на бенефициента (опит на бенефициента: Кандидатът има предходен опит по ПРСР) 5 т.
8. Проектът на бенефициента е предвидил устойчивост на постигнатите резултати 10 т.
9. Проектът е насочен към развитие на туризма и териториалната идентичност. 10 т.
Общо: 100 т.

 

 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Юлиян Вълчев – изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Павликени – Полски Тръмбеш″

гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ 1Г

телефон (офис): +359 886 60 70 17

e-mail: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg

 

 Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 

       Настоящата обява се публикува на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – http://www.eufunds.bg.;

 

Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

Приложени документи:

Документи към условията за изпълнение

Документи към условията за кандидатстване

Обява мярка 6.4

Условия за изпълнение по мярка 6.4

Условия за кандидатстване по мярка 6.4

Разяснения