На 16.06.2020 г. Приключи оценката на проектните предложения, подадени по Процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г., обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Оценителния доклад на КППП беше одобрен с Протокол № 17 от УС на 22.06.2020 г. . Осем подадени проектни предложения бяха одобрени за финансиране и две отхвърлени на етап АСД.