MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
На 16.04.2021 г. беше подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти № BG05M9OP001-1.113 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

На 16.04.2021 г. беше подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти № BG05M9OP001-1.113 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

След подписването на  административния договор „ЛУПА ВИВ“ ЕООД и местната инициативна група, си пожелаха успешна реализация на проекта и още одобрени и реализирани проекти на територията на двете общини Павликени и Полски Тръмбеш!